ထုိင္းတြင္ မက္သာဖက္တမင္းေဆးျပား သန္းခ်ီ ဖမ္းမိ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ျမန္မာတဦးပါဝင္ | DVB