ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ေအာင္ေစတီေတာ္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမည္ကုိ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ | DVB