ေဝဖန္စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို စကားျဖင့္ တံု႔ျပန္တာထက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ကမာၻကို ျပသမည္ | DVB