စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရာက္ရွိ(ဓာတ္ပံု) | DVB