ဂီတတီးဝုိင္း Neck Deep ႏွင့္ ပြဲလံုၿခဳံေရးမ်ား ခုိက္ရန္ျဖစ္ (႐ုပ္သံ) | DVB