လိဂ္ဝမ္းကလပ္ အုိးလ္ဟမ္းကို နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ေပါလ္စခုိး ေဆြးေႏြး | DVB