ေပ်ာ္ဘြယ္တြင္ ၁ လခန္႔ၾကာ ေရတက္ေန၍ စုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး၊ ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB