မွန္မ်ားကြဲအက္ေနသလုိ လုပ္ထားသည့္ ေပ ၃၄၅၀ အျမင့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္တံတား (႐ုပ္သံ) | DVB