အျငင္းပြားကၽြန္းအနီး အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာ သြားလာမႈ တ႐ုတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ | DVB