အိမ္ခန္းငွားရမ္းသည့္စုံတြဲ အခန္းတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္တပ္ထားသည့္ ကင္မရာေတြ႔၍ ရဲတုိင္ၾကား | DVB