ႏိုင္ငံတကာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဆိုင္ရာျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ | DVB