ဆမ္ေဆာင္းဒု-ဥကၠ႒ ေထာင္ဒဏ္ အယူခံဝင္ၾကားနာရန္ ဆုိးလ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရာက္ရွိ | DVB