ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္မႈရွိေန | DVB