ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကေလးႏွင့္ လူငယ္ဦးေရ အနည္းငယ္သာထပ္တိုးလာႏိုင္ | DVB