ေရအုိင္ထဲဝင္လာသည့္ ငါးမန္းကို ဖမ္းၿပီး ပင္လယ္ထဲ ျပန္လႊတ္ေပးသည့္ အမ်ဳိးသမီး (႐ုပ္သံ) | DVB