ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလႉေငြေပးအပ္ | DVB