ကတ္တာလုိးနီးယား လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမည့္ကိစၥ စပိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚယူ | DVB