ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ၁ ဧကေဒၚလာ ၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ဂရန္ခ်ေပးမည္ | DVB