တရားမ၀င္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ၾကရန္ သတိေပး | DVB