အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား၏ စစ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားဟက္ကာ ခုိးယူ | DVB