ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေစရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖေယာင္းတိုင္ မီးထြန္းညိႇ ဆုေတာင္း | DVB