သူငယ္တန္းကေလးအား မုန္႔ဝယ္ေကြၽးမည္ဟုဆိုကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူကို ဖမ္းဆီး | DVB