ေက်ာႏွင့္ ဒူးနာျခင္းမ်ားကို ႏွိပ္နယ္ကုသေပးမည့္ အမ္မာစက္႐ုပ္ | DVB