“မိေက်ာင္းမ်က္ရည္” စံုစမ္းေထာက္လွမ္း႐ုပ္သံ ဒီဗီြဘီမွ ထုတ္လႊင့္မည္ | DVB