ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB