တြံေတးက ႐ုိးရာအိုးလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB