အလုပ္လက္မဲ့ ေလွေဒါက္အလုပ္သမားမ်ားကိစၥ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရထံ တင္ျပေပးမည္ | DVB