ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံသည့္အေနျဖင့္ ပံုတူပန္းခ်ီေရးပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ | DVB