ေရငုပ္သေဘၤာခရီးစဥ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ဆီြဒင္သတင္းေထာက္၏ဦးေခါင္းပုိင္း ေတြ႔ရွိ | DVB