ဟိုတယ္ခန္းခ မရွင္းလို၍ ၁၉ ထပ္တိုက္ခန္းေပၚမွ ႀကိဳးလႊဲတိမ္းေရွာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB