အင္ဒုိနီးရွားတြင္ အမ်ိဳးသားတဦး၏ အိတ္ကပ္အတြင္း မုိဘုိင္းဖုန္း ေပါက္ကြဲမီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB