သယံဇာတက်ိန္စာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းမွာ ကမာၻတြင္ အရွည္ၾကာဆံုးစစ္ပြဲ ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကေရာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကပါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရာတြင္ ၁၉၄၈ မတိုင္ခင္ကတည္းက အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလို ပါတီမ်ားက လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ဖဆပလအစိုးရကို အေစာဆံုး ေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွိၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ သက္တမ္းရင့္လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ယခုအခါ မရွိသေလာက္ ျဖစ္လာေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကမူ ယခုအခါ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလၽွက္ရွိ၏။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အားလံုးက ရပ္ဆိုင္းလိုၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ ယခု အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ အာဏာရလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏အဆက္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္အစိုးရေရာ၊ ယခုအစိုးရေရာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းကို ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္အသိ ျဖစ္၏။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အေစာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာမူ ယခုအခါတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ အားရစရာေကာင္းေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာမူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ယခုလို အရပ္သားအစိုးရ၊ တနည္း ျပည္လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပိုၿပီးနားလည္မႈရွိရွိ၊ သေဘာထား ႀကီးႀကီးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ေသးသလို အေရးပါေသာ ေနာက္တခ်က္မွာ သယံဇာတျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္မွာ တခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ ပတ္သက္လ်က္ရွိ၏။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ လံုးလံုး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို သေဘာမတူႏိုင္၊ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရသလို မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ပိုက္နက္အတြင္းရွိ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ျပည္မႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရသလို အင္အားႀကီးမားေသာ ျပည္မအစိုးရကလည္း သယံဇာတမ်ားကို တိုင္းရင္းသားတို႔ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မခြဲေဝေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အဆံုးမသတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရေပမည္။ သယံဇာတထုတ္ယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ KIA ၊ KIO တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲမွာ အသိသာဆံုးဟု ဆိုရမည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည္မွာ ၾကာရွည္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ေနာက္ဆံုးကာလမ်ားတြင္ သယံဇာတခြဲေဝေရး ျပႆနာတက္သည္ဟု သတင္းၾကားၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမွာ စတင္ျဖစ္ပြားပါေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ဗဟိုအစိုးရအေပၚ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဝင္မက်သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ကခ်င္အဖြဲ႔မ်ားသာမက ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊ၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဇြန္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ခြာရန္ စာထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္းေဒသတြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡ တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသသည္ ေရႊႏွင့္ ပယင္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေနေသာေဒသ မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာေသာေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ “အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေနၿပီးမွ စစ္ပြဲဆင္ရျခင္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလို႔ ဆိုၿပီးမွ မွန္ကန္တယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကေနၿပီးေတာ့ သြားေနၾကတယ္ရွင့္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဒီေျဖရွင္းနည္းက မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စာျဖန္႔တဲ့ အခ်ိန္ကေနစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကေန ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္ေပါ့။ အဲဒါကို အန္တီတို႔က မဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ” ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အတည္တက်ရွိေနတဲ့ နမ္ျဗဴ၊ နမ္ခမ္၊ နမ္ေဂါန္၊ အင္ဂါးဂါး၊ ခန္ဂ်ား၊ တံုမဏီ၊ ေကာင္ရာ၊ ဒိန္ခြန္ ၁-၂၊ မုန္ေခါမ္ စသည့္ ေက်းရြာ ၉ ရြာသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ား အတည္တက် ရွိေနသည္ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ “အိမ္ေျခ တေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီေက်းရြာေတြက သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီေက်းရြာေတြက အရမ္းၾကာၿပီ။ အခုဆို အိမ္ေျခ တေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတခုေလာက္ရွိတဲ့ ရြာေတြပါ။ အခုက ေက်ာက္တြင္း၊ ေရႊတြင္းတင္မကဘဲ မူလကတည္းက အတည္တက်ရွိေနတဲ့ ရြာေတြကိုပါ ေရႊ႕ခိုင္းလိုက္သလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဒီလို ေရႊ႕ခိုင္းလိုက္လို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က ပိုေကာင္းလာဖို႔ မရွိဘူးေလ”ဟု ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာဆိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဟန္ျပသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေနရာခ်ေပးရန္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္လ်က္ရွိေနေသာ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု ကခ်င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔၏ အခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြ႔ဲေက်ာ္က အရင္ဆံုး အဆိုျပဳျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကခ်င္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝန္းရံေထာက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတကို ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ လူထုက စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္သာလၽွင္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ကခ်င္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔က ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ “လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ KIA တို႔ စစ္ေရးတင္းမာလ်က္ရွိေနသည္။” ထိုသတင္းကို ဖတ္ရသည့္အခါတြင္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွ ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတအေပၚ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ၾကား နယ္ေျမျပႆနာ၊ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး ျပႆနာတို႔ ျဖစ္ေပၚေနကာ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔က ထိုေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထိုေနရာမွ ဖယ္ရွားပစ္သည့္အေပၚ လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကလည္း ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သယံဇာတ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေၾကာန္လက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီသို႔ အဓိကအခ်က္ ၆ ခ်က္ တင္ျပေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သယံဇာတ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေၾကာန္လက- “က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ Point ကေတာ့ အစြမ္းကုန္ မေရာက္ဘူးေပါ့။ သူတို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ခ်င္တယ္။ ဥပေဒ သေဘာတရားအရ ေကာ္မတီရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုအရေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ေပးလို႔ မရဘူး။ သူတို႔မွာ စံခြင့္အာဏာ မရွိဘူး။ သူတို႔က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရဆိုရင္ သူတို႔က တိုက္ခိုက္နားေထာင္တယ္။ ဒါေလာက္ပဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆႏၵကေတာ့ အခု ဒါကေတာ့ လူထုသေဘာထား သက္တမ္းေကာက္ၿပီး ေကာ္မတီနဲ႔ လာေတြ႔တာေလ။ ေတြ႔တယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းအေနနဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္ ဒါ ကခ်င္လူထုရဲ႕ အသံပဲ။ က်ေနာတို႔ကေတာ့ အဲဒီလို တိုက္႐ိုက္ေျပာလိုက္တယ္။ ကခ်င္လူထုရဲ႕ အသံက ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ပါတယ္။ အဲဒါ သူတို႔ကို တိတိက်က် ေျပာတယ္။ လူထုအသံ သူတို႔ နားေထာင္ေစခ်င္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ကလည္း နားေထာင္သင့္တယ္ေပါ့။ ဒီအထဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒကို ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ထည့္သြင္းေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလို အၾကံဉာဏ္ေပးလိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲတယ္။ နဝတ ေရးဆြဲတဲ့ဟာပဲ။ အဲဒါကိုပဲ ျပန္လုပ္တာ။ အဲဒီမွာ သိပ္ၿပီး မေျပာင္းလဲဘူး။ ေထြေထြထူးထူး ေျပာင္းလဲခ်က္ သိပ္မပါဘူး။ မပါတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ကိုလည္း ရည္ရြယ္တယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥလည္း လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီဟာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ လူထုအသံ နားေထာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ကခ်င္လူမ်ိဳးဆိုရင္ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ပတ္သက္ခ်က္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ေတြရဲ႕ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက ေက်ာက္စိမ္းပဲ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အဓိကကိုင္လႈပ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ သိပ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပထားတယ္။ တင္ျပထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီကိစၥေပၚမွာ မေက်လည္မႈေတြ သိပ္မ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီလူေတြ အဲဒီေလာက္ထိ ဂယက္႐ိုက္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း အဲဒါေတြ အသိေပးလိုက္တယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္ကို သတင္းစာတြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဒါက္တာေၾကာန္လ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒက ေရးဆြဲၿပီးလၽွင္ ကခ်င္လူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈ နည္းပါးပါက ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခ်က္အားလံုး ေပးရမည္ဟု မဆိုလိုေၾကာင္း၊ လူထုကို အက်ိဳးျပဳေသာ၊ လူထု ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေရးဆြဲေသာဥပေဒ ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဘဝင္မက်၊ မေက်နပ္ၾကျခင္းမွာ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္မေဖာ္သလို ဗဟိုအစိုးရက  ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာကအစ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မဲ့ေနၾကျခင္း ျပႆနာ၊ ျပည္မႏွင့္ ျပည္နယ္ တန္းတူခြင့္မရွိေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္  ယခုအခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရကသာလၽွင္ ျပည္နယ္လူထု၊ တိုင္းရင္းသားလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထားကာ သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။ ထက္ျမက္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up