ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေလးေတာ္သူက ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ တူမျဖစ္သူအား အဓမၼျပဳက်င့္ | DVB