ရန္ပုံေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ အသုံးစရိတ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ် | DVB