ေရႊအိမ္စည္၏ သရဖူျပန္႐ုပ္သိမ္းသည့္ကိစၥ ရခိုင္အေရးဗြီဒီယိုႏွင့္ လံုးဝမပတ္သက္ဟုဆို | DVB