ဓာတ္ဆီအသံုးျပဳ တိုးခ်ဲ႕လွ်ပ္စစ္ဒ႐ုန္း ေပါင္ ၂၀ ၀န္ႏွင့္ ၃ နာရီၾကာ ပ်ံသန္းႏိုင္ (႐ုပ္သံ) | DVB