အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို က်ပ္ ၄၀၀၀မွ ၄၈၀၀ ထိအၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ | DVB