ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေႏြသီးထပ္ဆန္ ဝါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေႏြသီးထပ္ဆန္ကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၃,၀၀၀ ကေန ၂၃,၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၃၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့  ပိႆာကို ၂,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၄၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၄၈၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၂၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ဗမာ)က ၁ အိတ္ကို ၉၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၈၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲေနာက္စိမ္း ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲေနာက္စိမ္းက ၁ တင္းကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၂၇,၅၀၀ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၃၈၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၂၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up