၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာအမႈအားလံုး ဆံုးျဖတ္ၿပီးစိီး | DVB