ၾသစေၾတးလ်က ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအစီအစဥ္ဆက္လုပ္မည္ | DVB