တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို အစုိးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တရား၀င္ခန္႔မည္ | DVB