ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္က်နပူရီတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB