အမ်ိဳးသမီး လွပ်ဳိျဖဴေလးလား၊ စက္႐ုပ္မေလးလား (႐ုပ္သံ) | DVB