ငိုေႂကြးေနသည့္ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး၏ဓာတ္ပုံ တိုင္း(မ္)မဂၢဇင္းမ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပသင့္ဟုဆို | DVB