ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအား မႏၱ​ေလး ဆိုင္းဂီတအႏုပညာရွင္မ်ားရွင္းလင္း | DVB