ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနၿပီလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း - DVB