ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဇင္ဝုိင္း တေက်ာ့ျပန္ ေရြးခ်ယ္ခံရ | DVB