ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္တုမ်ားျဖင့္ ၿခံတံတိုင္းခတ္သည့္ေနအိမ္ အေရးယူခံရ | DVB