ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္မေျပးဘဲ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနၾကသည့္ရြာသားအခ်ဳိ႕၏ေျပာၾကားခ်က္ | DVB