ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေပၚဆန္း(ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊ နယ္စံု) ဝါးတန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေပၚဆန္း (ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊နယ္စံု)က ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္ေနၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၃၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ဧည့္မထ ဧည့္မထဆန္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၃,၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၃၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ငစိန္ ငစိန္ဆန္္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၂၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၂,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၄၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၉,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၂၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၃၅၀ ရွိပါတယ္္။ ပဲေနာက္စိမ္း ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲေနာက္စိမ္းက ၁ တင္းကို ၈၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၂၉,၂၀၀ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up